استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

بازاریابی شاخ و برگ های متعددی دارد که هر شرکتی با توجه به نوع فعالیت خود باید نوع بازاریابی خود را تعیین کند که در دسته های زیر قرار می گیرند:

  • -بازاریابی تحلیلی / بازاریابی رفتاری / بازاریابی محتوا / بازاریابی کارآفرینی
  • -بازاریابی تبلیغاتی / بازاریابی اثربخش شرکت– بازاریابی محصول
  • -بازاریابی تجربی / بازاریابی مفهومی
  • -بازاریابی یكپارچه با رویكرد ارزش افرینی و تدوین برنامه راهبردی برای ذینفعان تجاری

لازم به ذکر است که تعیین نوع استراتژی بازاریابی با توجه به نوع و کیفیت محصول های شرکتی، انتخاب می شود.

هدف گذاری و بودجه

هدف گذاری و توجه به چشم اندازهای اهداف بلند و کوتاه مدت وظیفه ی یك گروه مشاوره و بازاریابی حرفه ای است که در ابتدا این اهداف را شناسایی کند و سپس با توجه به بودجه ی شرکت، برنامه ریزی هدفمندی طراحی می کند تا با توجه به بودجه به اهداف تعیین شده توسط شرکت دست یابند.

- سناریو منطقی فروش

هزینه

های بازگشت سرمایهگذاری (شما برای ساخت تبلیغات فروش، بازاریابی و رسیدن به اهداف ROI) فروشتان، از بین خواهد رفت؛ مگر در صورتی که شما سناریو منطقی برای فروش خود نداشته باشید) در حقیقت برای داشتن حداکثر تاثیرگذاری در بازار فروش و کسب و کار و برندمان، باید قدم به قدم موارد فرآیندهای مربوط به آن را رعایت کنیم و رعایت اصول سناریونویسی موفقیت را برای شرکت ها تضمین خواهد کرد.